ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

BACH in de STAD vzw
Dageraadplaats 5, 2018 Antwerpen
info@bachindestad.be
www.bachindestad.be
00 32 476 57 39 07
0669.942.376
RPR gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BACH in de STAD vzw streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven.
Voor vragen of bijkomende informatie kan je ons contacteren.

VERANTWOORDELIJKHEID

BACH in de STAD vzw verstrekt de informatie in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid van de informatie garanderen. Informatie op deze site kan technische onjuistheden bevatten of er kunnen tikfouten in voorkomen. De gegevens kunnen veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. BACH in de STAD vzw kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, diensten en/of programma’s zonder voorafgaand bericht.

BACH in de STAD vzw kan de verantwoordelijkheid niet aanvaarden voor informatie op de website.
Toegang en gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN PRIVACY

BACH in de STAD vzw beschouwt de persoon die de aankoop doet als enige koper. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. 

 1. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van ontvangst van de correcte betaling.
 2. U ontvangt een e-mail die de reservatie bevestigt, uw tickets liggen gereserveerd aan de kassa.
 3. De tickets kunnen via bancontact worden betaald, er wordt 1 euro reservatiekost per bestelling aangerekend. Tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden.
 4. Indien BACH in de STAD vzw het evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald, hetzij omgewisseld voor tickets voor een ander evenement, naar keuze van de klant.
 5. BACH in de STAD vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op hun websites volledig, correct en up-to-date te houden. Ze geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van BACH in de STAD vzw.
  BACH in de STAD vzw is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten.
  BACH in de STAD vzw dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
 6. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. BACH in de STAD vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door BACH in de STAD vzw voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
 7. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen BACH in de STAD vzw en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door BACH in de STAD vzw kan niet beschouwd worden als een afstand van zijn recht dit wel te doen in de toekomst. BACH in de STAD vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en BACH in de STAD vzw worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

RESERVERINGS- EN HANDLINGKOST

Voor online aankopen wordt een reserverings- en handlingkost aangerekend van 1 euro per reservatie.

TERUGBETALING

Tickets worden niet terugbetaald, tenzij specifiek gecommuniceerd bij annulering van een concert.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Eventuele programmawijzigingen geven geen recht op terugbetaling van tickets. Uiteraard proberen we het aantal wijzigingen tot een minimum te beperken. Op www.bachindestad.be vind je altijd de meest actuele programmatie. 

WACHTLIJSTEN

Voor sommige concerten werken we met een wachtlijstsysteem. Voor de reservatie van tickets op de wachtlijst worden geen kosten aangerekend. Wanneer er plaatsen vrijkomen, worden je tickets gereserveerd en ontvang je een betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling, ontvang je een bevestiging.

Een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie voor een ticket. Vrijgekomen plaatsen worden steeds op basis van het ‘first come, first served’-principe toebedeeld.

BIJKOMENDE BEPALINGEN IVM COVID-19

BACH in de STAD vzw zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid en expert-adviezen rond het coronavirus nauwgezet op. Dit kan mogelijk bijkomende maatregelen of last-minute wijzigingen met zich meebrengen.

 • Als we omwille van het coronavirus in de toekomst concerten en activiteiten moeten aanpassen of annuleren, dan brengen wij u hiervan steeds op de hoogte. We bieden u steeds een gepaste compensatie voor uw aangekochte concerttickets.
 • Indien de toegelaten capaciteit op het moment van het concert lager ligt dan de reguliere capaciteit, wordt het ‘LIFO-principe’ toegepast: Last-in-First-out. Volgens dit principe worden de tickets die als laatste verkocht werden als eerste teruggegeven. Wordt u als ticketkoper hierdoor getroffen, worden uw tickets terugbetaald.
 • We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht om het concertbezoek veilig te laten verlopen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand ziek wordt.